Woordenboek

A

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)

Pensioenfondsen moeten werken volgens een ABTN. Dit is eigenlijk een bedrijfsplan waarin het totale functioneren van het pensioenfonds staat beschreven. De ABTN zorgt ervoor dat het pensioenfonds goed nadenkt over alle samenhangende aspecten van bedrijfsvoering, financieringsbeleid en risico's.

Afkoop

Bij afkoop keren wij een opgebouwd pensioen in één keer uit. Dit kan bij kleinere pensioenen van enkele honderden euro's per jaar. Zodra afkoop bij u aan de orde is, nemen wij contact met u op.

Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

Bescheiden overheidsuitkering voor een weduwe of weduwnaar. Bedoeld als aanvulling op een ander inkomen. Meer info op Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW van de overheid. Wanneer u AOW krijgt, is afhankelijk van uw geboortedatum. Ook hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Organisatie die toezicht houdt op de communicatie door pensioenfondsen over pensioenregelingen en op de uitvoering van de zorgplicht.

B

Beleggingswijzer

Hiermee komt u erachter welk beleggingsprofiel het best bij u past. U kunt uw keuze voor een profiel meteen online doorgeven aan SPIN. Ook switchen van beleggingsprofiel doet u via de Beleggingswijzer, voorheen Profielwijzer, in MijnSPIN.

Beleidsdekkingsgraad

Het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Het SPIN-bestuur gebruikt deze als leidraad bij het verlenen van de jaarlijkse toeslag.

Benchmark

Vergelijkingsmaatstaf (bijv. de AEX-index) waartegen het rendement op beleggingen wordt gemeten.

Beschikbare premieregeling

Ander woord voor DC-regeling.

C

Code Pensioenfondsen

De Code richt zich op de drie functies van 'goed pensioenfondsbestuur': besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen over wat het pensioenfonds gepland en gerealiseerd heeft.

Consumentenprijsindex (CPI)

Cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat aangeeft hoeveel de prijzen in een bepaalde periode zijn gestegen. Er zijn meerdere varianten; meest gangbaar zijn de 'normale' en 'afgeleide' CPI. SPIN hanteert de 'normale' CPI voor de berekening van de jaarlijkse toeslagverlening voor toeslagregeling 1 en de 'afgeleide' voor regelingen 2 en 3.

D

DB-pensioen

DB staat voor Defined Benefit. Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op, gebaseerd op uw pensioengevend inkomen.

DC-kapitaal

Pensioenkapitaal dat u opbouwt in een DC-regeling. DC staat voor Defined Contribution. SPIN belegt dit kapitaal voor u. Bij pensionering koopt u met uw DC-kapitaal een pensioen in. Bij deze regeling weet u hoeveel u nu betaalt aan uw pensioen, maar niet precies hoe hoog de uitkering straks zal zijn.

DC-regeling

DC staat voor Defined Contribution. Regeling waarin u een pensioenkapitaal opbouwt. SPIN belegt dit kapitaal voor u. Bij pensionering koopt u met uw DC-kapitaal een pensioen in. Bij deze regeling weet u hoeveel u nu betaalt aan uw pensioen, maar niet precies hoe hoog de uitkering straks zal zijn. Een DC-regeling heet ook wel 'beschikbare premieregeling'.

De Nederlandsche Bank (DNB)

Organisatie die toezicht houdt op financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Website: www.dnb.nl.

Deelnemer

Werknemer die zijn/haar pensioen opbouwt in één van de pensioenregelingen van IBM of Kyndryl. Een gewezen deelnemer is een ex-werknemer die zijn/haar pensioen bij SPIN heeft laten staan.

Defined Benefit (DB)

Soort pensioenregeling. Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op, gebaseerd op uw pensioengevend inkomen.

Defined Contribution (DC)

Regeling waarin u een pensioenkapitaal opbouwt. SPIN belegt dit kapitaal voor u. Bij pensionering koopt u met uw DC-kapitaal een pensioen in. Bij deze regeling weet u hoeveel u nu betaalt aan uw pensioen, maar niet precies hoe hoog de uitkering straks zal zijn. Een DC-regeling heet ook wel 'beschikbare premieregeling'.

Dekkingsgraad

Geeft aan in hoeverre een pensioenfonds voldoende geld heeft om de huidige en toekomstige pensioenen te kunnen uitbetalen.

E

Engagement

Engagement is het aanspreken van ondernemingen op afgesproken criteria over verantwoord beleggen. De criteria zijn gebaseerd op erkende principes en verdragen van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, milieu, werkomstandigheden, anti-corruptie en verantwoord beleggen en besturen.

F

Factor A

Jaarlijkse aangroei van uw pensioen. Dit bedrag vindt u op uw pensioenoverzicht.

Franchise

Bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De franchise wordt afgeleid van de hoogte van de AOW-uitkeringen. Het bedrag staat ook op uw jaarlijkse pensioenoverzicht en op deze website. Zie ook pensioengrondslag.

I

Indexatie

Hetzelfde als toeslag of toeslagverlening.

L

Lijfrente

U koopt een lijfrente bij een verzekeraar. U betaalt nu een bepaald bedrag, en u krijgt vanaf een afgesproken datum in de toekomst (bijv. uw pensioendatum) maandelijks een afgesproken uitkering. Lijfrente-uitkeringen worden normaal gesproken niet gecompenseerd voor inflatie. Als u bij de fiscus een pensioengat aantoont is uw lijfrentepremie aftrekbaar van de belasting. Zie ook factor A.

M

Middelloonregeling

Pensioenregeling waarbij u ieder jaar een stukje pensioen opbouwt, gebaseerd op uw pensioengevend inkomen.

O

One tier-model

Bestuursmodel waarbij beleidsmakende en toezichthoudende bestuurders samen met uitvoerende bestuursleden in één bestuur zitten.

P

Partner

De echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de deelnemer, dan wel de persoon met wie de deelnemer een samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten en die bij ons is aangemeld als partner.

Partnerpensioen

Pensioen waar uw partner recht op kan hebben wanneer u overlijdt. Kijk in MijnSPIN voor de bedragen.

Pensioengat

Ook wel pensioentekort genoemd. Het verschil tussen de pensioenrechten die u heeft opgebouwd en wat u fiscaal aftrekbaar mag opbouwen. Het laatstgenoemde is gebaseerd op een bepaalde norm van wat een 'goed pensioen' is. In Nederland is die norm ongeveer 1,875% van de pensioengrondslag per dienstjaar.

Pensioengerechtigde

Iemand die een pensioen ontvangt.

Pensioengevend inkomen

Uw pensioengevend inkomen is het uitgangspunt voor de opbouw van uw pensioen. Het bestaat uit uw salaris, halfjaarsuitkeringen, ploegentoeslagen en soms bonussen. U bouwt pensioen op over uw pensioengevend inkomen minus de franchise: dit is uw pensioengrondslag.

Pensioengrondslag

Dat deel van uw salaris waarover u daadwerkelijk pensioen opbouwt. Het bestaat uit uw jaarlijks pensioengevend inkomen minus de zogeheten franchise. De franchise wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. DB- en DC-pensioenregelingen hebben elk een eigen pensioengrondslag. U vindt uw grondslag op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Pensioenkapitaal

Hetzelfde als DC-kapitaal, kapitaal dat u opbouwt in een DC-regeling. DC staat voor Defined Contribution. SPIN belegt dit kapitaal voor u. Bij pensionering koopt u met uw DC-kapitaal een pensioen in. Bij deze regeling weet u hoeveel u nu betaalt aan uw pensioen, maar niet precies hoe hoog de uitkering straks zal zijn.

Pensioenovereenkomst

Arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussenwerkgever en werknemer over pensioen. Afhankelijk van de soort regeling is ditbij SPin een: - uitkeringsovereenkomst (voor de DB-regeling)of een premieovereenkomst (voor de DC-regeling).

Pensioenplanner

Wilt u weten hoeveel pensioen u later van SPIN krijgt? En of dit voldoende is om van rond te komen? Met de Pensioenplanner in MijnSPIN kunt u dit eenvoudig nagaan. Ook kunt u berekenen wat pensioenkeuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld als u eerder met pensioen gaat.

Pensioenverplichtingen

Het bedrag waarover eenpensioenfonds moet beschikken om er zeker van te kunnen zijn dat allepensioenen nu en in de toekomst kunnen worden uitgekeerd.

Pensioenvoorziening

Het bedrag waarover eenpensioenfonds moet beschikken om er zeker van te kunnen zijn dat allepensioenen nu en in de toekomst kunnen worden uitgekeerd.

Pensioenwet

Deze wet geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland. Heeft als doel het waarborgen van pensioenovereenkomsten. Verder regelt de Pensioenwet het toezicht op pensioenfondsen en pensioenverzekeraars door DNB en AFM.

Profielwijzer

Die heet nu Beleggingswijzer.

R

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat van beleggingen. Aandelen leveren gemiddeld meer rendement maar er kleven ook meer risico's aan. Obligaties kennen minder risico, maar leveren naar verwachting ook minder rendement op.

T

Toeslag

Ook wel indexatie geheten. Pensioenen worden in de loop van de tijd minder waard als de prijzen stijgen. Een toeslag verlenen is het van tijd tot tijd aanpassen van het reeds opgebouwde pensioen aan de algemene stijging van de prijzen. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Het Fonds moet voldoende financiële middelen hebben om de toeslag te kunnen geven. Dit geldt niet voor Toeslagregeling 3, die is onvoorwaardelijk.

U

Uitvoeringsovereenkomst

Overeenkomst tussenwerkgever en pensioenuitvoerder over uitvoering en financiering van de pensioenovereenkomst.

UN Global Compact

Het United Nations Global Compact bestaat uit tien principes rond mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie voor internationale bedrijven die op maatschappelijk verantwoorde wijze willen opereren. Deze principes zijn een belangrijke leidraad in het beleggingsbeleid van SPIN.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Een overzicht van de opgebouwde pensioenaanspraken. In Nederland sturen pensioenuitvoerders allemaal dezelfde UPO's. U kunt de verschillende UPO's bij elkaar optellen voor een totaalplaatje van uw pensioen. Zie ook mijnpensioenoverzicht.nl.

V

Vermogensbeheerder

Een professionele beheerder van vermogens voor organisaties zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders zijn vaak onderdeel van een bank of financiële instelling, maar kunnen ook een onafhankelijke organisatie zijn.

W

Waardeoverdracht

Het overdragen van pensioen van de ene pensioenuitvoerder naar de andere.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen(WIA)

Uitkering van de overheid die u kunt aanvragen wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent.

Z

Zorgplicht

Volgens de Pensioenwet mag u als deelnemer niet te veel risico lopen in uw DC-pensioenbeleggingen. Wij zijn verplicht om u passende beleggingsmogelijkheden aan te bieden. Dit doen wij in de vorm van beleggingsprofielen.