U kunt nog niet inloggen op MijnSPIN. We werken hard aan de vernieuwing van uw persoonlijke omgeving maar vragen nog even uw geduld.
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze servicedesk op +31 (0)20-347 2722, info@spin.nl

Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Het Bestuur van SPIN legt ieder jaar verantwoording af over zijn beleid en de uitvoering van het beleid. Dat doet het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan. Hierin zitten deelnemers aan de pensioenregeling, mensen die een pensioen ontvangen en vertegenwoordigers vanuit de werkgevers.

Het Bestuur van SPIN vraagt het Verantwoordingsorgaan een oordeel te geven over zaken zoals:

• Het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie

• Het door het bestuur uitgevoerde beleid

• De beleidskeuzes voor de toekomst

Het Verantwoordingsorgaan kan ook vooraf advies geven over onderwerpen zoals:

• Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst

• Beloningsbeleid

• Vorm en inrichting intern toezicht

• Interne klachten- en geschillenprocedure

• Communicatie-en voorlichtingsbeleid

• Gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen

• Liquidatie, fusie of splitsing

Leden VO

Namens de werknemers:
• Gert Jan Lokhorst
• Menno Vreeken
• Ruud Nijhuis

Namens de pensioengerechtigden:
• Dick Nieuwkerk
• Jan Diekmeijer
• Gabrielle Theunissen
• Theo Guinau
• Anne Nout

Namens IBM:
• Betty Spiele
• Alex Silvis
• Simone van Brug
• Rogier Kok

Verkiezingen

Iedere 3 jaar houden we verkiezingen om nieuwe leden te werven namens de deelnemers en de pensioengerechtigden. De eerstvolgende verkiezingen zijn in 2023.

Overige werkgroepen

Binnen het huidige Verantwoordingsorgaan bestaat een aantal commissies en klankbordgroepen die zich bezighouden met verschillende deelgebieden van de pensioenmaterie. We hebben nu de volgende commissies:

Vermogensbeheer en beleggingsbeleid incl. beleggingsrisico

Het beoordelen van de manier waarop het bestuur het beleid vaststelt en het beleggingsrisico weegt, waarbij de belangen van alle stakeholders evenwichtig worden gewogen. Leden: Jan Diekmeijer (vz.), Gert-Jan Lokhorst, Dick Nieuwkerk, Alex Silvis.

DC- regeling

Deze commissie beoordeelt het DC-beleid en de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de DC-regeling. Verder is zij het aanspreekpunt voor de verbeteringen die SPIN in de uitvoering van haar DC regeling wil en kan doorvoeren. Met als ambitie om op ieder moment een state of the art DC product te bieden. Leden: Gert-Jan Lokhorst (vz.), Ruud Nijhuis,  Simone van Brug, Rogier Kok.


Intern Toezicht en Governance

Dit betreft het toezicht dat het bestuur uitoefent op de wijze waarop SPIN haartaken uitvoert. Belangrijk daarbij is of de belangen van alle belanghebbendenvoldoende in de gaten zijn gehouden. Leden: Alex Silvis (vz.), Dick Nieuwkerk, Betty Spiele, Gabrielle Theunissen.


Risicomanagement excl. beleggingsrisico

Dit betreft het beheersen van alle risico's die SPIN loopt in de uitvoering van haar taken, exclusief het beleggingsrisico. Leden:  Ruud Nijhuis Jan Diekmeijer, Menno Vreeken.

Pensioenakkoord

Het doel van deze commissie is om op de hoogte te zijn van wijzigingen door het Pensioenakkoord. Om vervolgens te kunnen oordelen over de manier waarop het bestuur de gevolgen op organisatie en reglementen behandelt en in praktijk brengt. Leden: Betty Spiele (vz.), Gabrielle Theunissen, Ruud Nijhuis, Jan Diekmeijer, Menno Vreeken, Rogier Kok.


Communicatie

Dit betreft het communicatiebeleid van SPIN voor de werknemers, gewezen werknemers en pensioengerechtigden. Leden: Theo Guinau (vz.), Gert-Jan Lokhorst, Simone van Brug, Betty Spiele.


Educatie VO

Deze commissie zorgt ervoor dat voldoende en relevante kennis aanwezig is en blijft om hun taken te kunnen uitoefenen. Leden: Ruud, Nijhuis, Theo Guinau, Anne Nout.