Algemeen bestuur

SPIN wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid, verantwoording en uitvoering. Er zijn toezichthoudende en uitvoerende leden.

Beiden hebben onderling uitvoerig contact over de activiteiten van het fonds.

De toezichthoudende leden bestaan uit:

• Drie bestuursleden benoemd op voordracht van IBM (A)

• Een bestuurslid benoemd op voordracht van de GOR van IBM (B)

* Een bestuurslid benoemd op voordracht van de OR van Kyndryl (B)

• Een bestuurslid benoemd op voordracht van de pensioengerechtigden (B)

• Een onafhankelijk voorzitter benoemd door de toezichthoudende leden.

De leden A en B benoemen de uitvoerende bestuursleden. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur van SPIN (C).

Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en worden gecontroleerd door de toezichthoudende leden.

 • Liesbeth Galesloot
 • Onafhankelijk voorzitter
 • sinds 2020
 • Rijk Griffioen
 • Bestuurslid namens
  IBM (vice-voorzitter)
 • sinds 2017
 • Ronald van Schayk
 • Bestuurslid namens IBM
 • sinds 2019
 • Ted Leijen
 • Bestuurslid namens IBM
 • sinds 2021
 • Søren Movig
 • Bestuurslid namens GOR
 • sinds 2014
 • Rob Houweling
 • Bestuurslid namens
  GOR, secretaris
 • sinds 2017
 • Rinus Verloop
 • Bestuurslid namens
  pensioen gerechtigden
 • sinds 2016
 • Wouter van Eechoud
 • Bestuurslid (directeur SPIN)
 • sinds 2016
 • Lucien Gielissen
 • Bestuurslid
  (adjunct-directeur SPIN)
 • sinds 2012

Intern toezicht

De toezichthoudende bestuursleden zijn intern toezichthouder op het Dagelijks Bestuur. Onder de bestuurders A en B is een werkverdeling gemaakt voor de diverse beleidsonderwerpen en toezichtstaken. Vanuit hun toezichtstaken beoordelen zij het Dagelijks Bestuur. Ieder kwartaal en tussentijds brengt het Dagelijks Bestuur verslag uit over het uitgevoerde beleid. De Nederlandsche Bank onderzoekt vooraf en bij wijzigingen of de bestuursleden betrouwbaar en geschikt zijn.

Lees ook ons verslag Intern Toezicht 2021.

Geschiktheid

Regelgeving schrijft voor dat pensioenfondsbestuurders genoeg kennis en ervaring moeten hebben om het fonds te besturen. De Nederlandsche Bank toetst ze hierop wanneer ze in het bestuur willen. Er zijn drie geschiktheidsniveaus: niveau A is een basisdeskundigheid op het gebied van kennis, inzicht en oordeelsvorming. Niveau B is een verdieping van niveau A. Met niveau B-plus heeft een bestuurder aantoonbare beleggingsbekwaamheid en beleggingsvaardigheden. Alle bestuursleden hebben op meerdere deskundigheidsgebieden niveau B. Twee bestuurders hebben B-plus-niveau.

De deskundigheidsgebieden hebben betrekking op wet- en regelgeving, pensioenreglementen en –soorten, organisatiebestuur, actuariële aspecten van pensioen en vermogensbeheer, administratieve organisatie  en interne controle, uitbesteding en communicatie.

Jaarlijks evalueert het Algemeen Bestuur zijn functioneren. Hierover leggen de bestuursleden ook verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.